Het PREZO-kwaliteitsmodel omvat in totaal 60 prestaties onderverdeeld in domeinen, pijlers en voorwaarden

34 van deze prestaties zijn ingedeeld in 7 clusters. Cluster 8 bevat alle andere prestaties.


Oorspronkelijk zijn de clusters afkomstig vanuit de auditmethodiek van Perspekt voor het PREZO Woonzorg-keurmerkPerspekt toetste op basis van deze 7 clusters van PREZO-prestaties of de kwaliteitsthema's die Perspekt geformuleerd heeft, effectief gerealiseerd worden en welke bijdrage medewerkers hieraan leveren. De clusters werden dus tijdens een audit actief gebruikt om te bekijken of je structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit. Vandaar dat de 7 clusters in het PREZO-platform ook wel auditclusters worden genoemd.  


Hieronder zetten we alle prestaties en clusters op een rij. De letters "D", "P" en "V" geven aan waarop de prestatie vooral focust: de bewoner (Domeinen), interactie met de medewerker (Pijlers) en ondersteuning door de organisatie (Voorwaarden).


Cluster 1 Welbevinden met betrekking tot wonen en leven 

D 1.2 Thuis voelen

D 1.3 Eten en drinken (beleving)

D 1.4 Intramurale zorg: Veilige woon- en leefomgeving

 

Cluster 2 Mentaal welbevinden

D 2.2 Integratie van de cliënt in de woonzorgvoorziening

D 2.4 Zinvolle invulling van de dag

D 3.1 Aandacht voor eigen levensinvulling, persoonlijke ontwikkeling, waarden en levenskeuzen

D 5.1 Menselijke waardigheid en integriteit

 

Cluster 3 Lichamelijk welbevinden

D 4.1 Lichamelijk welbevinden

D 4.2 Een verzorgd lichaam

D 4.3 Pijn

D 4.4 Geneesmiddelen

D 4.5 Incontinentie

D 4.6 Drukletsel

D 4.7 Infectie

D 4.8 Vallen

D 4.9 Voeding en vocht

D 4.10 Vrijheidsbeperkende maatregelen

D 4.11 Zorg rondom het levenseinde

 

Cluster 4 Zorgondersteuning

P 1.1 Woonzorgplan

P 2.1 Communicatie

P 2.2 Informatie

P 3.1 Continuïteit van zorg- en dienstverlening

 

Cluster 5 Empowerment cliënt 

V 2.2.2 Medezeggenschap cliënt

V 2.2.3 Klachten en verbeterwensen

 

Cluster 6 Medewerkers 

V 1.1   Deskundigheid

V 1.3   Bejegening

V 2.4.3 Voldoende en bekwame medewerkers: beschikbaarheid, scholing en passende verantwoordelijkheidstoedeling

 

Cluster 7 Beleid en bedrijfsvoering

V 2.1.2 Deugdelijk bestuur

V 2.1.3 Strategie en beleid

V 2.1.5 Kwaliteitssysteem

V 2.1.7 De organisatie is betrouwbaar

V 2.2.1 Aanbod van de organisatie

V 2.5.1 Bedrijfsvoering en financiële toegankelijkheid

V 2.6.1 Samenhang en continuïteit in de keten


Cluster 8: alle andere prestaties

D1.1 Geborgen en op gemak voelen 

D1.5 Praktische toegankelijkheid 

D1.6 Thuiszorg: praktische zelfredzaamheid 

D2.1 Voortzetten contacten sociale omgeving 

D2.3 Interculturaliteit 

D3.2 Psychisch welbevinden en probleemgedrag 

D3.3 Verlieservaring en rouw 

D5.2 Spiritualiteit, levensbeschouwing en zingeving

D6.1 Partnerrelatie, intimiteit en sexualiteit

V1.2 Professionele grondhouding

V2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

V2.1.4 Organisatiecultuur en –structuur

V2.1.6 Dialoog met belanghebbenden

V2.1.8 Preventiebeleid en veiligheid

V2.1.9 Huisvesting

V2.1.10 Milieu

V2.2.4 Bescherming privacy en gegevensbescherming cliënt

V2.3.1 Innovatiestrategie en –beleid

V2.4.1 Goed werkgeverschap

V2.4.2 Veilige en gezonde werkomgeving

V2.4.4 Voldoende en bekwame medewerkers: zorg mbt ethische aangelegenheden

V2.4.5 Medezeggenschap medewerker

V2.4.7 Ongenoegens, klachten en verbeterwensen (medewerkers)

V2.7.1 Lokale samenwerking  en integratie in de buurt

V2.7.2 Samenwerking mantelzorgers en vrijwilligers

V2.7.3 Informatie- en communicatietechnologie