Menso staat voor duurzame, kwaliteitsvolle en warme dienstverlening. Het wil een toegangspoort vormen naar dé kwaliteitscultuur van de toekomst. Het model is geen doel op zich, maar zal een springplank zijn voor organisaties die streven naar excellentie, kwaliteit en continue verbetering. 

Het vertrekt hiervoor vanuit een visie gebaseerd op mensgerichtheid, waarbij zorg, wonen en leven evenwaardige begrippen zijn. In de naam Menso zit dus niet toevallig “MENS” vervat. 


5 kernwaarden


Dit model streeft naar 5 kernwaarden voor die centraal geplaatste “mens”, vertegenwoordigd in cliënt, medewerker en naaste. Dit zijn centraal geplaatste behoeften waar iedere mens naar streeft: 

 • Zich goed voelen
 • Zich verbonden weten
 • Zich veilig voelen
 • Regie hebben
 • Vertrouwen hebben in de toekomst

Naast het MENS-aspect wil Menso ook de “O”-rganisatie betrekken. De voorwaarden en het kader die een organisatie dient te creëren om aan kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen doen, kan niet los gezien worden van de mensen die hier dagelijks aanwezig zijn. Menso geeft ook aan dat de organisatie moet zorgen voor enkele voorwaardelijke en organisatiegebonden prestaties, waardoor medewerkers kunnen streven naar de verbondenheid met cliënten en naasten. De mens staat wel centraal in de organisatie, met de “O” ook als symbool voor het cyclische proces bij prestaties waarmee gestreefd wordt naar continue verbetering en borging. 


4 handelingsprincipes


Het mensgericht werken, uitgedrukt in de 5 grondwaarden, kan geconcretiseerd worden vanuit 4 handelingsprincipes: 

 • Relatiegestuurd handelen
  Heeft de mens zeggenschap? Is er inspraak voor alle aanwezige mensen binnen de organisatie? Welke verantwoordelijkheden neemt elke mens op? Op welke manier is er inspraak voor alle mensen?
 • Methodisch handelen
  Welke methodes zijn er aanwezig in kader van opvolging en bijsturing van de dienstverlening? Hoe wordt de kwaliteit verbeterd? Is dit een cyclisch proces? Op welke manier wordt er geëvalueerd?
 • Ondersteund handelen
  Welke middelen zijn er aanwezig? Zijn dit de juiste middelen? Kunnen we concreet aan de slag gaan? Wat moet de organisatie voorzien? Waar kan de mens zelf in voorzien?
 • Resultaatsgericht handelen
  Wat is het doel? Waar streven we naar binnen een mensgerichte visie? Waartoe moet het leiden?


Om een organisatie te laten groeien naar excellentie en duurzame, kwaliteitsvolle dienstverlening, biedt Menso prestaties of thema’s aan. Een prestatie zal zo opgebouwd zijn, dat door de 4 handelingsprincipes toe te passen, resultaten kunnen geboekt worden. Door de verbondenheid tussen prestaties, handelingsprincipes en de kernwaarden, zal er bij het werken vanuit het Menso-model ook een gedragen kwaliteitswerking en –cultuur bij de mensen in de organisatie ontstaan. Vanuit deze praktijkgerichte aanpak en bestendige uitbouw wil dit model een vaste waarde worden in de kwaliteitswerking van het Vlaamse zorglandschap. 


Menso wil op die manier de verbondenheid en de gedeelde verantwoordelijkheid in de Vlaamse zorgsector naar voor brengen, vanuit een duidelijke mens- en praktijkgerichte benadering. Het wil hiermee ook mee op zoek gaan naar een antwoord op de uitdagingen waar de zorgsector voor staat, vandaag en in de toekomst. 

 

Het mensgericht werken vanuit de 5 grondwaarden, met het concreet toepassen van de 4 handelingsprincipes, zorgt voor een gedragen kwaliteitscultuur in de hele organisatie.